توجه

با توجه به محدودیت زمان و تمرکز بر روی جراحی شکاف لب و کام، بیمار سوختگی، دست و پوست ویزیت نمی شود

مراحل جراحی توسط موسسه ملی مرهم

ثبت نام بیمار

ویزیت الکترونیکی

انتخاب واجدین جراحی

تماس با واجدین جراحی

ثبت نام سفر بعدی هنوز آغاز نشده